Condicions de compra

L’Avís Legal publicat en aquesta pàgina Web identifica al titular segons el que s’estableix en l’Art.10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i conté informació sobre la política de protecció de dades de caràcter personal.

Els productes i serveis oferts en aquesta pàgina estan destinats al consum, per la qual cosa el contracte de compravenda es realitza en el moment en què el client emet la confirmació expressa de la seva comanda. Per aquest motiu, CAL FREGUES S.L, recomana la lectura íntegra de l’avís legal i d’aquestes condicions generals abans d’acceptar la comanda.

El contracte actual es celebra en el marc legal establert per al Comerç Electrònic per la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, tenint en compte la Llei 7/1996, de 15 de gener d’ordenació del comerç minorista, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació, el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i la Llei 3/2014, de 27 de març. Les condicions de contractació són les següents:

Contracte: Cal Fregues ofereix l’adquisició de tractaments de fisioteràpia, osteopatia, acupuntura, nutrició, urogine, piscocoach, escola d’esquena, ioga terapèutic, freguetes i fisioestètica; i/o packs on es combinen productes i tractaments, que el client adquireix en forma de bono regal digital i pack regal, respectivament.

L’acceptació de les presents condicions generals de venta per part del client serà requisit indispensable de cara a formalitzar qualsevol relació contractual entre el client i Cal Fregues. Cal Fregues es reserva el dret de modificar les presents condicions generals en tot moment, sense previ avís, sent inaplicables a les reserves previàment acceptades i confirmades per cal Fregues. Totes les versions anteriors seran anul.lades i substituïdes per les presents condicions.

Té la consideració de client la persona que compra un bono regal digital o pack de Cal Fregues a través del lloc web, donant per descomptat que el client pot ser o no el beneficiari de la prestació del servei o del producte, depenen de que faci ús personal del bono o pack o que la compri per a regalar a un tercer.

Característiques dels serveis i/o productes. Les característiques dels serveis i/o productes oferts en aquest llocapareixen en pantalla al costat de la identificaci´ó visual d’aquests.

Idioma en què es podrà realitzar la comanda. Català i Espanyol.

Sol·licitut de comandes. El client pot sol.licitar les seves comandes relatives al bonos regals digitals o packs regal a través de la Web. En concret, el procés de sol.licitut de comandes a través de la web comporta les següents passes:

Per internet, des de la botiga de la nostra web, www.calfregues.com (24 h/dia, tots els dies). Haurà de seleccionar els serveis i/o productes que li interessin informant el nombre d’unitats del bono regal i/o pack que vol adquirir fent clic en el botó “comprar” o ” comprar i reservar”, segons els producte escollit, per afegir-los a la cistella de la compra. Posteriorment s’obrirà una nova pantalla on haurà d’identificar-se amb el seu nom, cognom i correu electrònic i, en el cas de ser un regal haurà de donar el nom a la persona a qui li regala així com el motiu de la seva compra, entre els supòsits oferts per Cal Fregues per tal de poder personalitzar el bono regal. En qualsevol moment vosté pot visualitzar el contingut de la cistella de la compra, on podrà veure els articles seleccionats i preus. Des d’aquesta mateixa finestra, abans d’enviar la comanda podrà corregir, canviar o anul·lar els productes seleccionats. Quan hagi acabat de triar productes, s’haurà d’indentificar amb el seu correu electrònic i indicar les seves dades personals així com les dades de la targeta de crèdit per poderrealitzar el pagament de forma segura. Una vegada validades les dades introduïdes de l’usuari, haurà de revisar lainformació i acceptar la compra.

Condicions d’ús dels bonos regals regals digitals. Perìode d’utilització de les prestacions incloses als bonos regals digitals. En el cas de no ser beneficiari del bono regal o pack, et convidem a informar al beneficiari de les condicions d’ús exposades a continuació.

Les instruccions d’ús dels bonos regal o pack estan incloses a l’interior de les mateixes al lloc web. La prestació dels serveis contractats en el bono, estarà subjectes a caducitat, de forma que els serveis hauran de ser utilitzats en el termini de 6 mesos des de la data de contractació/ compra. Transcorregut el termini sense sol.licitar el servei, el beneficiari no tindrà dret a exigir-ho, a no ser que s hagi prorrogat el mateix amb anterioritat a la data de venciment amb el consentiment exprés de Cal Fregues. El bono només es podrà prorrogar una única vegada.

Si s’exhaureix el termini de vigència d’un bono regal (o en el seu cas de la seva pròrroga), l’import abonat correspondrà a Cal Fregues en concepte d’indemnització per la disponibilitat del servei i les despeses administratives de gestió.

En el cas de que els serveis contractats només estiguin disponibles durant un període inferior a 6 mesos, si els serveis no s’utilitzen durant el període indicat a la descripció del bono, aquest es convertirà  automàticament en un bono regal, pudent ser bescanviat per qualsevol altre d’igual o inferior import durant el que resta del seu període de vigència.

El bono adquirit s’utilitzarà mitjançant la reserva de les sessions contractades. La reserva es realitzarà pels mitjans establerts per Cal Fregues. En el moment de la reserva, el bono deixa de tenir valor i l’usuari només tindrà dreta realitzar la sessió escollida conforme a les condicions de prestació fixades per Cal Fregues. Les reserves han de realitzar-se amb antelació suficient i, en tot cas, al menys 24 hores d’antelació, o el periode major que es fixa per determinats serveis en dates senyalades com les vacances de Nadal, Setmana Santa o estiu, sent necessària la confirmació per escrit de les reserves

Preus, disponibilitat i canvis. S’aplicaran els preus vigents que consten en la pàgina Web en el moment de la formalització de la comanda. El preu dels serveis i/o productes es detalla al costat de cadascun d’aquests. Està inclòs l’IVA (en cas que hi hagi), aquest es desglossa posteriorment en el procés de compra.

Seguiment de la comanda. Una vegada realitzada la comanda, aquesta serà arxivada i processada en menys de 48h.

Confirmació de la Recepció de la Comanda. Cada vegada que Cal Fregues rep una comanda s’envia un correu electrònic de confirmació de recepció en el termini de 24 hores des de la recepció d’aquesta, excepte en el cas que es rebi en dies festius o caps de setmana, que s’enviarà la confirmació el dia hàbil següent a la recepció.

Formes de pagament. Cal Fregues és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita el pagament de la comanda mitjançant targeta de crèdit, VISA o Master Card. L’operació es confirmarà en el moment en què es realitza la comanda.

Mesures de seguretat. El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara SSL, dades introduïdes en pàgina segura, firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’USUARI accepta que el PRESTADOR obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés. El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir-hi de manera negativa. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta o targetes.

Dret de desistiment. D’acord amb el que es disposa en la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el client tindrà dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar justificació, llevat excepció legal. El termini de desistiment conclourà als 14 dies naturals comptats a partir del dia de la celebració del contracte. Per a exercir el dret de desistiment, el client haurà de notificar la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electr nic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori. Tant el correu electrònic com l’adreça postal a la qual podrà dirigir la seva sol·licitud apareixen al final de les presents condicions de compra.

Per a determinar l’observança del termini per a desistir es tindrà en compte la data d’expedició de la declaració de desistiment. CAL FREGUES S.L.P comunicarà sense demora al client en un suport durador el justificant de recepció d’aquest desistiment, en cas de rebre l’exercici d’aquest dret a través de correu electrònic.

CAL FREGUES S.L reemborsarà tot pagament rebut del client, sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en que hagi estat informat de la decisió de desistiment del contracte del client. CAL FREGUES S.L.P efectuarà el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel client per a la transacció inicial, tret que el client expressi el contrari i sempre que aquest no incorri en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. No obstant això, en cas que el client hagi seleccionat expressament una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari, CAL FREGUES S.L no estarà obligada a reemborsar els costos addicionals que d’això es derivin.

El client haurà de retornar els productes que conformin la comanda objecte de la devolució a CAL FREGUES S.L en perfecte estat, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en que comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte a CAL FREGUES S.L Es considerarà complert aquest termini si el client efectua la devolució dels productes abans que hagi conclòs el termini de 14 dies naturals. El client només suportarà els costos directes de devolució de la comanda.

Formulari de desistiment. CAL FREGUES S.L facilita el present formulari als clients que havent comprat algun producte en aquest lloc web, desitja desistir el contracte de compravenda. No obstant això, i a fi de facilitar el dret de desistiment, tots els camps del present formulari hauran de ser completats pel client:

“A l’atenció de CAL FREGUES S.L, amb domicili a CL. EUGENI D’ORS, 2 – LC 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES

(Barcelona). Per la present comunico que desisteixo del contracte de compravenda referit a la comanda realitzada a través de la pàgina web calfregues.com.

Data de la comanda: //_.

Nº de comanda:

Nom i cognoms del client:

Domicili del client:

Signatura del client (en cas que fos lliurat en paper):

Data:


Garanties aplicables. Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, excepte que s’indiqui elcontrari a la seva descripció. Tots tenen un període de garantia de tres anys, de conformitat amb els criteris i condicions establerts al Reial Decret Legislatiu 1/2007, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complement ries.

Llei aplicable i jurisdicció. Aquestes condicions es regeixen o s’interpreten d’acord amb la legislació espanyola en allò que no s’hi disposa. Qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions es sotmetrà als jutjats i tribunals de el domicili de l’USUARI, al lloc de compliment de l’obligació oaquell en què es trobi el bé si aquest és immoble.

Modalitats d’enviament. Termini de lliurament.


Enviament. L’enviament dels bonos regals digitals es realitza per correu electrònic i no estan subjectes a cap despesa. Els bonos regals digitals seran lliurats al client en l’adreça electrònica que hagi indicat en el moment de fer la comanda.

El lliurament dels packs serà al domicili de Cal Fregues, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 20 hores presentant el correu electrònic de confirmació de la comanda.

El termini de lliurament per serveis i/o productes és de 24 hores, des de la realització de la seva comanda, sempre que aquest hagi estat realitzat de dilluns a divendres abans de les 17 hores. Les comandes realitzades en cap de setmana o festiu, es preparen a partir del Dilluns o el primer dia laborable següent. Les comandes seran lliurades a Cal Fregues a l’usuari o bé a la persona designada qui haurà de portar l’e-mail de confirmació rebut al correu electrònic. El termini de lliurament serà partir de les 24 hores de realitzar la comanda o fins el 22 de desembre de l’any en curs.

No conformitat. El client haurà de formular per correu electrònic a hola@calfregues.com, dins de les 72 hores laborables, següents a comptar des de la recepció de la comanda, qualsevol error relatiu als bonos regals digitals i/o packs sol.licitats.

Política de preus. CAL FREGUES es reserva unilateralment el dret a la modificació del preu dels serveis i/o productes oferts a través d’aquest lloc web, s’aplicaran els preus vigents en la publicitat coincident amb el moment de la formalització de la comanda, per a garantir al client la veracitat del preu dels serveis i/o productes.


Dubtes o reclamacions. L’usuari pot adreçar els seus dubtes, reclamacions o consultes sobre el seguiment de la comanda a:

Empresa: CAL FREGUES S.L
Adreça: CL. EUGENI D ORS, 2 – LC 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona)
Telèfon: 930044449
Mail: hola@calfregues.com